Husdyrtreff 2016

Landbrukselever i videregående skole får hvert år mulighet til å konkurrere i Husdyrtreff. Vinnerne kommer i år fra Tomb, Lena-Valle, Jønsberg, Mære og Storsteigen. Vi gratulerer Husdyrtreff-vinnerne!

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er ei tevling laga for landbrukselever i hele landet. Husdyrtreff har blitt arrangert i mange år, det starta som et prøveprosjekt vinteren 1981/-82 og har vært arrangert i alle år siden. 173 elever fra 12 videregående skoler var med i årets konkurranse.

Husdyrtreff2016_Storfekjøtt_Tomb

Tomb: Fra venstre Thea Orset, Ingvild E. Nordbø Engvik, Per Håvar Moe Nevland (husdyrlektor), Asbjørn Røyneberg (fjøsmester), Helene Marie Mølmen (blå t-skjorte og shorts) og fremst står Maria Bekken m/kalven som er ei kjøttfekryssing.

Tomb videregående skole best på storfekjøttproduksjon

For første gang var spesialisert storfekjøttproduksjon med i Husdyrtreff og TYR synes det var flott at det ble levert inn hele seks oppgaver. Årets vinnere, Thea Orset fra Ski i Akershus, Ingvild E. Nordbø Engvik fra Averøy på Nordmøre, Helene Marie Mølmen fra Asker i Akershus og Maria Bekken fra Sigdal i Buskerud har besvart alle spørsmål og har med gode vurderinger i sitt oppgavesvar.

Ekstra gøy var det at gruppa som vant er andre års elever, og de er det ikke så mange av på Husdyrtreff-konkurransen, da oppgavene egentlig er beregnet på tredjeklasse.

Lærer Per Håvard Moe Nevland forteller at dette er svært flinke, hyggelige og selvstendige elever! De tar tak og venter ikke på at andre ordner opp. I forbindelse med oppgava leita de selv opp aktuelle bønder som de besøkte for å lære enda mer om kjøttfeproduksjon.

Husdyrtreff2016_Mjølk_Lena-Valle

Lena-Valle: Bak fra venstre avdelingsleder Åge Flægstad, faglærer Predrag Prodanovic, faglærer Marit Ruud Skolseg, foran elevene Lars Wøien Alhaug og Ola Sjåvik.

Lena-Valle videregående skole best på melkeproduksjon

Vi fikk også i år inn mange gode besvarelser på melkeproduksjon. Årets vinner Lars Wøien Alhaug og Ola Sjåvik utmerka seg spesielt med en kunnskapsrik og godt reflektert besvarelse i avlsoppgaven. De har god kunnskap om avlsteori og praktisk avlsarbeid på besetningsnivå.

Juryen fikk også inntrykk av at de er oppdatert på det som skjer av utvikling og endringer i det sentrale avlsarbeidet. Oppgaven gikk for øvrig ut på å vurdere ei årsutskrift fra Kukontrollen samt en praktisk oppgave med tilvekstmåling på kalver. Også her viser besvarelsen at kandidatene har mye kunnskap og forståelse for teoretisk og praktiske melkeproduksjonen.

Den siste delen var en oppgave om samvirke der kandidatene viste en god forståelse for hvordan samvirkene fungerer.

Husdyrtreff2016_Svin_Jønsberg

Jønsberg: Fra venstre Håkon Rud og Erik Solbjørg

Jønsberg videregående skole best på svin

Årets oppgave på svinehold besto av en gårdsbeskrivelse med driftsopplegg, utskrifter fra Ingris/årsstatistikk på et anonymisert bruk. Ut i fra dette skulle elevene vurdere drifta og resultatene. Deretter finne forbedringsområder og komme med forslag på aktuelle tiltak/rutiner, for å forbedre resultatene i produksjonen.

Målet er å komme opp blant de beste i Ingris. Det var også en regneoppgave som gikk på hvor mye en kan spare i kroner og øre på å redusere fôrforbruket, og en samvirke-relatert oppgave.

I år var det Håkon Rud og Erik Solbjørg som leverte den beste oppgaven på gris i årets Husdyrtreff. Kontaktlærere var Inger Helene Lombnæs og Eli G. Dybdahl.

Elevene leverte en solid besvarelse der de har trukket fram de dårligste sidene ved drifta på oppgavebruket, og kommet med gode forslag til hva som det bør sette fokus på i besetningen. Gruppa har foreslått, begrunnet og vurdert mange tiltak som kan settes i verk i besetningen for å forbedre resultatene. De viser også at de har satt seg godt inn i samvirketanken og formålet med den. Samt utfordringen i at samme aktør er mottager og markedsregulator.

Husdyrtreff2016_Fjørfe_Mære

Mære: Fra venstre Steinar Viken (lærer i husdyrfag), Lasse Vannebo og Bendik Skarstad.

Mære landbruksskole best på fjørfe

Innen fjørfe ble årets landsvinner i Husdyrtreff Bendik Skarstad og Lasse Andreas Vannebo. De er elever ved VG 3 Agronom ved Mære landbruksskole. De har besvart en oppgave med temaer fra både egg- og kyllingproduksjon. Innen eggproduksjon finnes det i dag to ulike driftsformer, basert på miljøinnredning og frittgående driftssystemer. Gruppa har foretatt en vurdering av fordeler og ulemper ved de to ulike driftsformene. Oppgaven inneholdt også en vurdering av resultater fra en eksisterende eggprodusent, og temaet her var særlig relatert til eggkvalitet.

Videre var dyrevelferd i kyllingproduksjonen et tema. Tråputescore som mål på velferd, og faktorer som påvirker dette. Egenrevisjonsskjemaet fra KSL var også innbakt i oppgaven. Og avslutningsvis ble gruppa utfordret på noen samvirkebaserte problemstillinger.

Gruppa startet sin besvarelse med å skrive at motivasjonen for oppgavevalget var at de ønsket å lære mer om fjørfehold, og at dette målet hadde de lyktes med! Og med det utsagnet må vi som arrangør også kunne si oss fornøyde!

Husdyrtreff2016_Sau_Storsteigen

Storsteigen: Fra venstre Malin O. Krokmoen (lærer), Knut Harald N. Skogli, Magnus Fiskvik og Gunn Engen (lærer).

Storsteigen videregående skole best på sau

Elevene som valgte sau i årets Husdyrtreff fikk som oppgave å hjelpe et ungt par fra Hadeland, som nylig har tatt over drifta på en sauegård, med å finne ut hvordan de kan bedre det økonomiske resultatet av drifta si. Elevene skulle også trekke fram hva Hadelandsbøndene var gode på.

Etter juryen sin meining, var det Magnus Fiskvik og Knut Harald N. Skogli fra Storsteigen Videregående skole, Alvdal i Hedmark, som leverte beste svar på denne oppgava. Magnus og Knut Harald hadde funnet fram til gode råd for å få ned lammetapet og antall søyer som får mastitt. Dette var to viktige utfordringer på sauebruket.

Elevene fikk også i oppgave å lage gode argument for at naboene til saueprodusentene på Hadeland skulle melde seg inn i Nortura. Her hadde Magnus og Knut Harald intervjua en samvirke-bonde og fått fram mange viktige argument. De var innom både Nortura sin rolle som markedsregulator med mottaksplikt, spesielle tilbud til unge bønder, rådgiving og tilbud som Nortura har for å gjøre den daglige drifta enklere som lammering, livdyrformidling og nødslaktordning.

Lærer Gunn Engen forteller at Magnus kommer fra Tynset og Knut Harald fra Alvdal. Ingen kommer fra gård, men de er likevel flinke naturbrukselever og spesielt interessert i sau når husdyrbruk står på timeplanen. Valg av Husdyrtreff-oppgave var derfor ikke tilfeldig.

Mer informasjon om Husdyrtreff 2016: