Voksenagronom

Mange som går inn i landbruket i voksen alder ønsker en grunnleggende yrkesutdanning som agronom eller gartner. De fleste som ønsker landbruksutdanning som voksne har videregående utdanning fra før (annen yrkesutdanning eller studiekompetanse) og er da voksne uten rett. Den som ikke har videregående utdanning fra før har rett til videregående utdanning.

VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) har mer informasjon om voksnes rettigheter.

#Info

Tilbud tilrettelagt for voksne

Flere naturbruksskoler/kompetansesenter tilbyr utdanning spesielt tilrettelagt for voksne, f.eks. nettundervisning og samlinger. Det er også mulig å bli tatt opp på Vg3 i ordinær klasse, etter realkompetansevurdering.

Kontakt tilbyder for mer informasjon om hvordan tilbudet er organisert og når nytt tilbud starter.

Agronomutdanning for voksne

Gartnerutdanning for voksne

Vanlig videregående skole

Voksne med rett til videregående utdanning kan velge å gå 3-årig videregående naturbruk sammen med andre heltidselever. Ved å søke opptak på grunnlag av realkompetanse er det mulig å starte senere i utdanningsløpet eller få fritak fra deler av undervisningen. Fylkeskommunen har plikt å tilby realkompetansevurdering og videregående opplæring til voksne med rett.

Voksne uten rett kan også søke opptak til vanlig videregåene opplæring:

  • I fylkeskommunale skoler vil de få plass etter ungdom og voksne med rett. Praksis kan variere mellom ulike fylkeskommuner.
  • Noen private videregående skoler har godkjenning for å tilby utdanning til voksne uavhengig om de har rett eller ikke.

Se siden Videregående skole for oversikt over alle naturbruksskoler.

Dokumentasjon av realkompetanse

Realkompetanse er all kunnskap og ferdigheter du har skaffet deg gjennom utdanning, arbeid, ulønnet arbeid, egenlæring, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter.  Gårdbrukere og andre i landbruket har mye og allsidig kompetanse – mye av dette er ikke dokumentert. Informasjon og lenker for å dokumentere realkompetanse finnes på nettsiden til Studieforbundet næring og samfunn, se Vet du hvor mye du egentlig kan?

Aktuelt: Utdanning voksne